Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Zatrzymaj banner przewijany

Rada Nadzorcza

Skład

Krzysztof, Wojciech Kubiak

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Przewodniczący Rady Nadzorczej "PWK" Sp. z o.o. w Chocianowie Pan Krzysztof, Wojciech Kubiak powołany został Uchwałą Nr 15/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "PWK" Sp. z o.o. w Chocianowie z dnia 23 grudnia 2014r.

Mirosława, Małgorzata Buczek

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej "PWK" Sp. z o.o. w Chocianowie Pani Mirosława, Małgorzata Buczek powołana została Uchwałą
Nr 13/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "PWK" Sp. z o.o. w Chocianowie z dnia 8 grudnia 2014r.

Zdzisław Nosel

Sekretarz Rady Nadzorczej

Sekretarz Rady Nadzorczej "PWK" Sp. z o.o. w Chocianowie Pan Zdzisław Nosel powołany został Uchwałą Nr 13/2014 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników "PWK" Sp. z o.o. w Chocianowie z dnia 8 grudnia 2014r.


KOMPETENCJE RADY NADZORCZEJ

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności:
1) ocena sprawozdania finansowego, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub pokrycia strat a także składanie Zgromadzeniu Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny,
2) powoływanie lub odwoływanie członków Zarządu,
3) opiniowanie wszelkich wniosków i spraw kierowanych przez Zarząd na Zgromadzenie Wspólników,
4) opiniowanie kwartalnych sprawozdań z wykonania planu działalności Spółki- planu rzeczowego, planu sprzedaży i finansowego,
5) zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki i jego zmian,
6) zawieszanie z ważnych powodów członka Zarządu lub całego Zarządu,
7) podejmowanie uchwał w sprawie rozporządzenia prawem lub zaciąganie zobowiązania o wartości przewyższającej 300.000 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych),
8) wyznaczanie biegłego rewidenta do badania rocznych sprawozdań finansowych,
Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 11 czerwca 2015 09:24
Dokument wprowadzony do BIP przez: Agnieszka Staderska
Ilość wyświetleń: 1207
24 czerwca 2015 13:17 Agnieszka Staderska - Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz Rady Nadzorczej.
17 czerwca 2015 13:10 Agnieszka Staderska - Aktualizacja danych stanowiska: Sekretarz Rady Nadzorczej.
17 czerwca 2015 13:08 Agnieszka Staderska - Aktualizacja danych stanowiska: Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Realizacja: IDcom.pl